کاتالوگ سینی و نردبان و کابل و لوله های برق در حال آماده سازی می باشد .