تابلوی خازنی (Capacitor Bank)

تمامی صنایع بدون در نظر گرفتن نوع کاربری آنها جهت کم کردن هزینه برق خود و جبران تلفات راکتیو, نیاز به تابلوهای بانک خازنی (Capacitor Bank) دارند که معمولا به صورت ایستاده و نیمه ایستاده می باشد و این تابلو توسط رگلاتور دستور گرفته و با توجه به CosФ شبکه خازن های تابلو را وارد مدار یا خارج می نماید.

شایان ذکر است تابلوهای بانک خازنی ساخته شده توسط دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) جهت سهولت در تعمیرات و نگهداری به صورت نیمه کشوئی ساخته می شود.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها