تابلوهای کنترل (Control Panel)

این تابلوها به ۳ نوع ایستاده طرح ریتال با ورق حداقل ۲mm, دیواری طرح ریتال با ورق حداقل ۵mm و پیانوئی با ورق حداقل ۱٫۵mm ساخته می شود و شامل تابلوهای اتوماسیون (PLC & Automation) و رله کنتاکتوری می باشد

الف) تابلوی اتوماسیون (PLC & Automation)

ب) تابلوی رله کنتاکتوری (Contactories)

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها