تابلوهای نرمال و امرجنسی (Change Over Panel)

تمامی صنایع بزرگ جهت استفاده بهینه از زمان در زمان قطعی برق با استفاده از دیزل ژنراتور و تابلوی چنج اور (Change Over) این عمل را انجام می دهند و به صورت ذیل تقسیم بندی می شوند :

الف) تابلوهای چنج اور موتوری (Motorized) : پس از قطعی برق شبکه, مصرف کننده ها جهت تغذیه از دیزل ژنراتور به صورت اتوماتیک متصل می شود.

ب) تابلوهای چنج اور دستی (Handle) : صنایع کوچک جهت کم کردن هزینه های خود جهت تابلوی چنج اور پس از قطعی برق شبکه, مصرف کننده ها جهت تغذیه از دیزل ژنراتور توسط اپراتور و دستی انجام می گیرد.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها