تابلوهای قدرت (Main Panel)

این تابلوها به صورت ایستاده طرح ریتال با ورق حداقل ۲mm و دیواری طرح ریتال با ورق حداقل ۱٫۵mm ساخته می شود و شامل تابلوی اصلی (Main) و تابلوی توزیع (Distribution) می باشد.

الف) تابلوی اصلی (Main)

ب) تابلوی توزیع (Distribution)

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها