سینی کابل (Cable Tray)

Picture28سینی کابل های تولیدی دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) طبق استاندارد و درخواست کارفرما (عرض سینی, ارتفاع لبه, تعداد خم و ضخامت ورق و …) در اسرع وقت به صورت گالوانیزه فابریک (Galvanized), گالوانیزه عمقی داغ (Hot Deep Galvanized) و یا رنگ شده (Colored) ارائه می گردد :

الف) سینی کابل گالوانیزه فابریک (Galvanized) : ورق این سینی کابل ها از نوع گالوانیزه فابریک مرغوب تهیه و ارائه می گردد

ب) سینی کابل آبکاری عمقی داغ (Hot Deep Galvanized) : طبق سفارش, این دفتر توانائی ارائه سینی کابل با روکش آبکاری عمقی داغ – آبکاری گرم (Hot Deep Galvanized) را دارد.

ج)سینی کابل رنگ شده (Colored) : طبق سفارش, این دفتر توانائی ارائه سینی کابل های رنگ شده (Colored) به صورت کوره ای الکترو استاتیک را دارد.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها